VITAMINOZA.lt NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Vitaminoza.lt (toliau – Vitaminoza.lt).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vitaminoza.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Vitaminoza.lt portale. 

Pirkėjo teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes Vitaminoza.lt portale šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisė atsisakyti užsakymo ir sugrąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo talpinimo Vitaminoza.lt portale, perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atvejui Pirkėjui yra pilnai kompensuojama prekės kaina atėmus užsakymo apdorojimo ir pristatymo išlaidas. 

Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Vitaminoza.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba nurodytu telefonu. 

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

Pirkėjas, naudodamasis Vitaminoza.lt, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti Vitaminoza.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Vitaminoza.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 

Pardavėjas įsipareigoja

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Vitaminoza.lt teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytas prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. 

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. 

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba pristatymo tarnybos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Priešingu atvėju, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.

Prekės pristatomos per 1-7 darbo dienas, priklausomai nuo pasirinktinos prekės.

Papildomai, Pirkėjas turi galimybę atsiimti prekes iš Vitaminoza.lt adresu: Pavilnionų 33, Vilnius. 

Garantija

Garantinis laikotarpis yra nustatomas tik tam tikrai daliai prekių. Garantinio aptarnavimo dokumentas – garantinis talonas, esantis prekės komplekte. Prekės gamintojas nustato oficialų prekės naudojimo terminą, jeigu nepažeistos eksploatavimo sąlygos. Jeigu Pirkėjui atsiranda kokių nors problemų, rekomenduojama kreiptis į įgaliotuosius prekės aptarnavimo centrus (ĮPC), kurių adresus ir telefonus Pirkėjas gali sužinoti garantinės prekės garantiniame talone. Kad išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Pirkėją atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamos serviso aptarnavimo sąlygas. Garantiniu talonu gamintojas patvirtina, kad gaminio defektų suradimo atveju prisiima įsipareigojimus patenkinti Pirkėjo reikalavimus. Šiuos reikalavimus nustatė galiojantys vartotojų teisių apsaugos įstatymai.

Pardavėjas neužsiima prekių garantine priežiūra ir gali teikti tik rekomenduojamojo pobūdžio informacija garantijos klausimais. 

Užsakymo panaikinimas – Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjui. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.

Prekė turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. 

Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus (atėmus 5% užsakymo sumos neįskaitant pristatymo išlaidų) arba pakeisti prekę kita – analogiška abipusiu susitarimu.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Vitaminoza.lt portalu.

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenkate į šiuos tinklalapius per Vitaminoza.lt Papildai portale esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudojant Vitaminoza.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru forma arba nurodytu telefonu.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.